Kwaliteit - ISO 9001:2015

Maasland Groep levert producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers en klanten. Toenemende concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan de kwaliteit. Het streven naar het leveren van kwaliteit, vraagt van Maasland Groep om een doelmatige inzet van (bedrijfs)middelen en beheersing van de bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klant tevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

Door te voldoen aan de eisen van het ISO 9001-systeem voor kwaliteitsbeheer, kunnen wij aantonen dat wij de controle hebben over onze processen, zodat wij erop kunnen vertrouwen dat wij consistent aan onze kwaliteitseisen voldoen. Voldoen aan de norm, compliance, is dan de basis; het streven naar excellence wordt het nieuwe doel.

 • ISO 9001:2015 gecertificeerd; Het kwaliteitsmanagementsysteem van Maasland Groep is door een externe auditor gecertificeerd volgens de nieuwste normen.
 • Diverse RSE’s in dienst; een Register Security Expert (RSE) is opgenomen in het Security Expert Register Nederland (SERN) en bewijst daarmee te voldoen aan de eisen van de SERN in deskundigheid en vakkundigheid op beveiligings- en veiligheidsgebied. www.sern.nl
 • Technische medewerkers zijn VCA gediplomeerd; het VCA systeem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, o.a. in de bouw, metaal en installatiesector. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), een onafhakelijke stichting. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd. www.vca.nl

Arbo
Maasland Groep wenst een goede werkgever te zijn. Een hoge kwaliteit, waaronder goede arbeidsomstandigheden als een noodzakelijke voorwaarde, is een vereiste om structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Maasland Groep deze Arbo verklaring opgesteld. Voor een ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van Arbo zorg.
 • Actuele RI&E
 • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.
 • Wij creëren een werkomgeving waarin wij een ieder gelijkwaardig behandelen en waarbij wij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor een ieder zoveel mogelijk beperken.
 • Seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen worden niet getolereerd.
 • Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven het terugdringen van andere risico’s.
 • Wij onderhouden over arbozorg een open communicatie, zowel intern als extern.
 • Getracht wordt het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. opleiding en instructie van diverse medewerkers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren.
 • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze Arbozorg

Het management neemt binnen haar mogelijkheden maatregelen en verstrekt de middelen om een goede Arbozorg te bereiken. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij op zijn niveau een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit en dat hij zijn eigen werkomgeving bewaakt op veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten.
Maatregelen om uitval van medewerkers te voorkomen en maatregelen om uitvallers weer snel in het proces op te nemen zijn genomen en worden verder uitgebouwd. De zorg voor kwaliteit en arbo begint bij een ieder van ons. Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak. De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

 • Aangesloten bij arbodienst Zakenwijzer.
 • Medewerkers technische dienst zijn VCA gediplomeerd.

 

Wilt u meer weten over onze ISO certificering en/of visie op MVO? Neem dan contact op met onze K.A.M.-coördinator mevrouw Willeke Bisschop;wb@maaslandgroep.nl