Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Afnemer: de (rechts)persoon die Maasland Groep een opdracht geeft voor het leveren van Goederen of daarvoor een offerte ontvangt. Maasland Groep: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsmaatschappij C.B. Maasland B.V., gevestigd te Sleeuwijk. Maasland Groep betreft de handelsnaam van genoemde vennootschap.

Hulppersonen: alle personen die Maasland Groep inschakelt voor nakoming van een Overeenkomst.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Maasland Groep en Afnemer.
Goed(eren): de door Maasland Groep aan Afnemer te leveren of geleverde zaken, dan wel diensten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Afnemer en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Maasland Groep en Afnemer, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Maasland Groep zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
2.6. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

ARTIKEL 3 – OFFERTES
3.1. Alle offertes van Maasland Groep zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Afnemer, heeft Maasland Groep het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. 
De betreffende gegevens zijn voor Maasland Groep slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Maasland Groep is bevestigd. Offertes zijn mede gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van Maasland Groep een beperkte geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Maasland Groep van een opdracht van Afnemer of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende opdracht door de Maasland Groep.
Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Afnemer.
4.4. Behoudens ingeval sprake is van een zodanige toerekenbare tekortkoming van de andere partij dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, zullen Maasland Groep en Afnemer een Overeenkomst, welke een duurovereenkomst is, uitsluitend kunnen ontbinden door middel van een schriftelijke opzegging aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn in euro’s. 
Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en grondstoffen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is  Maasland Groep gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. De betaling van de facturen van Maasland Groep dient effectief te geschieden in euro’s binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Afnemer is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 
6.2. De op de bankafschriften van Maasland Groep aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
6.3. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Maasland Groep heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is Afnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd (artikel 6:119(a) BW) over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Maasland Groep op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.4. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Maasland Groep is gerechtigd deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van € 750,--. 
6.5. Maasland Groep is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Afnemer te verlangen, indien Maasland Groep goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
6.6. Facturen worden geacht door Afnemer te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Maasland Groep hiertegen niet binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. 
6.7. Maasland Groep blijft eigenaar van de door haar geleverde Goederen, totdat de Afnemer de prijs voor de betreffende Goederen heeft voldaan. Afnemer mag de Goederen echter verkopen en leveren aan een derde voor zover dat in het kader van de gewone uitoefening van zijn bedrijf plaatsvindt. 
6.8. Maasland Groep is bevoegd (bij niet-tijdige betaling) afgeleverde Goederen welke nog haar eigendom zijn terug te nemen en daartoe de ruimten en plaatsen te betreden waar deze Goederen zich bevinden. Maasland Groep is bevoegd - ter bewaring van haar rechten - derden te informeren omtrent haar eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN,  TERMIJNEN EN CONTROLE
7.1. Maasland Groep bepaalt de wijze van verzending van Goederen. 
7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Goederen door Maasland Groep franco huis geleverd.
7.3. Levertermijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst. 
7.4. De door Maasland Groep opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Maasland Groep zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.
7.5. Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient Maasland Groep schriftelijk door Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
7.6. Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Maasland Groep, dan wel indien Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de Goederen noodzakelijke informatie en/of materialen te verschaffen. 
7.7. Maasland Groep is gerechtigd geen nieuwe Goederen te leveren, indien en zolang Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Maasland Groep.
7.8. Maasland Groep is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
7.9. Afnemer dient zorg te dragen voor een snelle en adequate inontvangstneming van de Goederen. Indien is overeengekomen dat Maasland Groep de Goederen vervoert, garandeert Afnemer de goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering. 
7.10. Bij inontvangstneming van de Goederen behoort Afnemer direct te controleren op direct waarneembare gebreken en tekorten. Afwijkingen en gebreken moeten door de Afnemer bij de inontvangstneming gespecificeerd op de vrachtbrief dan wel afleverbon worden aangetekend, bij gebreke waarvan zal vaststaan dat de Goederen conform 
Overeenkomst zijn geleverd. Een kopie van de vrachtbrief dan wel afleverbon dient direct aan Maasland Groep te worden verstrekt.
7.11. Niet direct waarneembare gebreken behoren onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Maasland Groep te worden gemeld.
7.12. Maasland Groep dient in de gelegenheid te worden gesteld de afwijkingen en gebreken ter plaatse te (doen) inspecteren.  

ARTIKEL 8 – EMBALLAGE
8.1. Retournering van Goederen is uitsluitend toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen en het door Maasland Groep rechtstreeks aan de betreffende Afnemer geleverde Goederen betreft. 
8.2. Door Maasland Groep meegeleverde pallets, rolcontainers, kratten, etc. moeten bij de eerstvolgende levering door Maasland Groep weer aan Maasland Groep worden geretourneerd. Tussentijds mag een Afnemer deze zaken niet voor andere doeleinden gebruiken. De administratie van Maasland Groep is voor beide partijen bepalend voor wat betreft het aantal wel/niet geretourneerde zaken.
8.3. De Afnemer is jegens Maasland Groep aansprakelijk voor het niet, dan wel het beschadigd afleveren van voormelde zaken bij Maasland Groep.

ARTIKEL 9 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING
Indien: 
a. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; of  
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Maasland Groep; of 
c. Afnemer ondanks sommatie enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Maasland Groep niet of niet geheel nakomt; of 
d. Afnemer ondanks sommatie nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of 
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven; 
wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Afnemer jegens Maasland Groep onmiddellijk opeisbaar zijn. Maasland Groep is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van Maasland Groep, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Maasland Groep is niet gehouden tot betaling van enige 
schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Maasland Groep is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Maasland Groep, met dien verstande dat, met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 12 (Garantie en reclame) voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Maasland Groep verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
10.2. Maasland Groep is niet aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder  winstderving of imagoschade). Afnemer dient zich desgewenst (ook) tegen deze schade te verzekeren.
10.3. Maasland Groep is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze Hulppersonen.
10.4. Maasland Groep is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.
10.5. Maasland Groep is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan, doordat Afnemer of de door deze ingeschakelde derde zich op het bedrijfsterrein van Maasland Groep bevindt.
10.6. Indien en voor zover Maasland Groep aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 100.000,-- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 
10.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Maasland Groep zelf en/of diens bedrijfsleiding.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID AFNEMER
11.1. Indien Afnemer, op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en Maasland Groep wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal Afnemer Maasland Groep volledig vrijwaren en de door Maasland Groep geleden schade vergoeden.
11.2. Indien Maasland Groep door of namens een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op het bedrijfsterrein van Maasland Groep, zal Afnemer Maasland Groep vrijwaren en alle schade alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.
11.3. Afnemer zal Maasland Groep vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Maasland Groep ter zake van gebruik van door Afnemer toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens.

ARTIKEL 12 – GARANTIE  EN RECLAME
12.1 Met uitsluiting van iedere andere of meerdere aansprakelijkheid ten aanzien van de geleverde Goederen op grond van welke titel dan ook garandeert Maasland Groep als volgt:
a. De verpakking van Goederen zal zijn conform hetgeen dienaangaande is overeengekomen. Indien geen speciale afspraken zijn gemaakt, zal de verpakking voldoen aan de wettelijke vereisten in Nederland. 
b. Het bestelde aantal Goederen wordt onbeschadigd afgeleverd op de overeengekomen plaats.
c. Alle Goederen voldoen aan de specifiek met de betreffende Afnemer overeengekomen vereisten c.q. specificaties.
d. Door Maasland Groep niet zelf vervaardigde en/of verpakte Goederen zijn door Maasland Groep bewaard en behandeld op zodanige wijze dat niet onnodig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van deze Goederen en hun verpakkingen.
12.2. Als Goederen en/of de verpakkingen niet aan het onder 12.1. vermelde voldoen, zal de Afnemer  Maasland Groep daarover onmiddellijk schriftelijk informeren.
12.3. In het geval van non-conformiteit zal Maasland Groep op schriftelijk verzoek van de Afnemer de Goederen of onderdelen daarvan kosteloos terugnemen of, desgewenst, vervangen door Goederen of onderdelen daarvan die wel aan de vereisten voldoen, gedurende 12 maanden na de datum van levering.
12.4. In een geval waarbij Maasland Groep twijfelt of het verzoek tot terugneming of vervanging van de Afnemer terecht was, zal Maasland Groep de teruggenomen Goederen door een onafhankelijk deskundige in het bijzijn van de Afnemer kunnen laten bemonsteren en/of keuren. Als daarbij wordt vastgesteld dat het niet non-conform was, zal de Afnemer de bij de vervanging door Maasland Groep gemaakte kosten vergoeden.
12.5. Als er sprake is van een aan de Afnemer geleverd gevaarlijk Goed in de zin van artikel 6:186 BW (productaansprakelijkheid), zal door partijen, onverminderd het hiervoor bepaalde, alles worden gedaan wat, gelet op de bijzonderheden van het geval, in redelijkheid nodig is om schade bij de consument te voorkomen. 
12.6. Het reclameren ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Maasland Groep.
12.7. Retournering van de Goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Maasland Groep, onder door Maasland Groep te bepalen voorwaarden ongeacht het bepaalde in artikel 7.12.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT
13.1. Indien Maasland Groep door overmacht van blijvende aard of voor een periode van meer dan dertig dagen wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, 
onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Maasland Groep gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Maasland Groep op betaling door Afnemer voor reeds door Maasland Groep verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel is Maasland Groep gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Maasland Groep zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Maasland Groep na een periode van dertig dagen alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
13.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Maasland Groep tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, storingen in het bedrijf van Maasland Groep of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van Maasland Groep en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Maasland Groep kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van Maasland Groep wordt tevens geacht overmacht te zijn van Maasland Groep.

ARTIKEL 14 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE
14.1. Maasland Groep verzamelt en verwerkt informatie betreffende Afnemer en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Afnemer (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Afnemer. In het kader hiervan is Maasland Groep gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van Afnemer te komen. Maasland Groep is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten. Afnemer stemt ermee in dat Maasland Groep de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
14.2. Afnemer stemt er voorts mee in dat Maasland Groep persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan Maasland Groep deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Afnemer stemt er tevens mee in dat Maasland Groep persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Afnemer uit te voeren.

ARTIKEL 15 – UITVOERING
Maasland Groep is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID
Indien met Afnemer verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen, in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverminderd het recht van Maasland Groep een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarin Afnemer is gevestigd.
17.3. Indien deze voorwaarden worden vertaald, geldt ingeval van verschil van interpretatie tussen de Nederlandse en de vertaalde tekst, de Nederlandse tekst. 

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN
Maasland Groep is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien Maasland Groep niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Maasland Groep dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.