Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MAASLAND GROEP B.V.
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij u aanbieden via de website www.maaslandgroep.nl
 
Maasland Groep B.V., gevestigd aan De Hoogjens 51-55a te (4254 XV) Sleeuwijk,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Wat zijn persoonsgegevens
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat persoonsgegevens alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat wil zeggen dat de informatie ofwel direct over een natuurlijk persoon gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
 
Maasland Groep B.V. maakt gebruik van “gewone” persoonsgegevens en verzamelt / gebruikt geen “bijzondere” en/of strafrechtelijke gegevens.
 
Doel en grondslag m.b.t. gebruik van uw persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen sluiten en onze diensten te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor (potentiële) klanten en voor relaties waarbij wij artikelen en/of diensten inkopen.
De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor; 
  •  Aanmaak en verzending van offertes op basis van uw aanvraag of ter aanvraag van een offerte aan u met onze specificaties of wensen
  •  Communicatie m.b.t. uw wensen en specificaties over één van onze producten of diensten
  •  Aanmaak inkooporder 
  •  Uitvoering van de overeenkomst (orderdetails, levering, kwaliteit, klachten e.d.)
  •  Verwerking van de debiteuren en crediteurenadministratie 
  •  Verzending van e-mails m.b.t. relevante oplossingen, noviteiten, producten en diensten gerelateerd aan de inhoud van onze overeenkomst
Gebaseerd op de grondslagen;  “gerechtvaardigd belang”, “uitvoering overeenkomst” en voldoen aan “wettelijke verplichtingen”.
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, echter bij geen of onvoldoende persoonsgegevens is het mogelijk dat bepaalde dienstverlening niet kan worden uitgevoerd. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Tevens worden uw persoonsgegevens bewaart en gebruikt voor onze mailingen, welke worden uitgevoerd door een externe partij. Bij ontvangst van een dergelijke mail heeft u de mogelijkheid om zich af te melden via de link onderaan de mailing.
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Maasland Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met onderstaande.
Bewaarperiode persoonsgegevens 
Uw perspoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij (inkoop)orderverwerking zullen wij uw persoons-gegevens minimaal 7 jaar bewaren na het einde boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd – in overeenstemming met de wettelijke regels van de Belastingdienst.
Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren/wijzigen of te verwijderen. Aansluitend heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit), te laten vergeten (vergetelheid) of om minder gegevens te laten verwerken.
Opmerking of klacht
Maasland Groep B.V. doet er alles aan om de privacy van de personen zoals hierboven bedoeld te borgen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en dan kunt u bij ons bezwaar maken of een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Contactgegevens Maasland Groep B.V.;
Willeke Bisschop
De Hoogjens 51-55a
4254 XV  Sleeuwijk
wb@maaslandgroep.nl

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens;
  • U kunt een klachtenformulier invullen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
  • U kunt een brief sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan te allen tijde door ons worden aangepast indien wet-of regelgeving dit van ons verwacht. Wij zullen u informeren over de mogelijk gemaakte aanpassingen. Tevens verzoeken wij u ons op de hoogte te houden van de wijzigingen in uw persoonsgegevens, zodat wij in staat worden gesteld om deze up to date te behouden.